بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه اعتبارات واریزی به حساب شهرداریهای کشور در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده ، در سال آینده به حساب وزارت کشور واریز خواهد گشت و توسط وزارت کشور در وجه شهرداریها پرداخت میگردد ، براساس ماده واحده قانونی باید از تصویب این پیشنهاد ، ممانعت بعمل آید و با نمایندگان محترم مجلس رایزنی نمود که موضوع فوق به تصویب نرسد.

در این راستا شورای اسلامی شهر حسن آباد طی نامه ای مراتب را به شورای اسلامی شهرستان ری ارسال نمود تا توسط شورای شهرستان به شورای عالی استانها منعکس و با نمایندگان محترم مجلس در راستای جلوگیری از تصویب موضوع فوق رایزنی بعمل آید.

زیرا تصویب این موضوع پاشنه آشیل شهرداریها را هدف قرارداده و باعث کاهش شدید درآمد شهرداری ها و ورشکستگی آنها خواهد گشت. در پایان نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان ری از نمایندگان محترم مجلس تقاضا نمود با تصویب این قانون مخالفت نمایند.