دویست و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز چهارشنبه مورخ 1400/4/23 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ، نامه های رسیده بررسی 4 مصوبه به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت : 

دویست و سی امین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز شنبه مورخ 1400/4/5 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ، نامه های رسیده بررسی 3 مصوبه به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت : 

دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز دوشنبه مورخ 1400/3/17 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ، نامه های رسیده بررسی 6 مصوبه به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت : 

دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز دوشنبه مورخ 1400/3/10 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ، نامه های رسیده بررسی 2 مصوبه به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت : 

دویست و بیست و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روچهارشنبه مورخ 1400/3/5 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ، نامه های رسیده بررسی 3 مصوبه به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت : 

دویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روچهارشنبه مورخ 1400/2/29  در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ، نامه های رسیده بررسی 4 مصوبه به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت : 

دویست و بیست و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز دوشنبه مورخ 1400/2/27  در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ، نامه های رسیده بررسی 5 مصوبه به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت : 

دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز چهارشنبه مورخ 1400/2/15  در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ، نامه های رسیده بررسی 8 مصوبه به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت : 

دویست و بیست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز شنبه مورخ 1400/2/4  در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ، نامه های رسیده بررس6 مصوبه به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت : 

دویست و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز شنبه مورخ 1400/1/28 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ، نامه های رسیده بررسی ، 2 مصوبه به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت :