دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز چهارشنبه مورخ 1400/2/15  در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ، نامه های رسیده بررسی 8 مصوبه به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت : 

دویست و بیست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز شنبه مورخ 1400/2/4  در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ، نامه های رسیده بررس6 مصوبه به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت : 

دویست و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز شنبه مورخ 1400/1/28 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ، نامه های رسیده بررسی ، 2 مصوبه به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت : 

دویست و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز دوشنبه مورخ 1400/1/23 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ، نامه های رسیده بررسی ، 3 مصوبه به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت : 

دویست و بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز دوشنبه مورخ 1400/1/16 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ، نامه های رسیده بررسی ، 7 مصوبه به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت : 

دویست و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد چهارشنبه مورخ 1399/12/27 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ، نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت : 

دویست و هجدهمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد شنبه مورخ 1399/12/23 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ، نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت : 

دویست و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد دوشنبه مورخ 1399/12/11 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ، نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت : 

دویست و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد شنبه مورخ 1399/12/9 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و عرض تسلیت فرارسیدن سالروز وفات اسوه صبر و استقامت حضرت زینب (سلام ا...) ، نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت : 

دویست و پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد چهارشنبه مورخ 1399/12/6 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت باسعادت سلطان الراکعین ،یعسوب الدین ، امیرالمومنین ، حضرت علی ابن ابیطالب (علیه السلام)  نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت :