به لطف الهی و بر طبق قوانین جاری کشور ، ششمین دوره شورای اسلامی شهر حسن آباد در مورخ 1400/5/13  فعالیت خود را آغاز خواهد نمود.