جمع آوری دستفروشان و رفع سد معبر در شهر حسن آباد فشافویه همچنان ادامه دارد. به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه :یکی از مواردتخلف شهری که امروز به صورت معضلی گریبانگیر جامعه شهری است پدیده سدمعبر است که خوددارای انواع گوناگون است.از مصادیق سدمعبرمیتوان ازسدمعابرتوسط دست فروشان ،تخلیه نخاله ،ریختن مصالح ،آجروسیمان درمعابرعمومی ،توقف اتومبیل درمکان های غیرمجاز ،وسایل نقلیه جهت فروش کالا واشغال پیاده روها و...رانام برد.

شهرداری ها برابرتکلیف مقرردرتبصره یک بند2ماده 55قانون شهرداری موظف هستند از معابرعمومی همچون پیاده روها ،میدان ها ،پارک ها وسایراماکن عمومی به عنوان ملک عمومی حفاظت وهمواره آن رابرای استفاده عموم آماده نگه داشته واز تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیریابعمل آورد.

براین اساس ، اکیپ سدمعبرشهرداری حسن آبادفشافویه بطور مستمردرساعات مختلف بویژه درساعات پایانی روز که عوامل دست فروش درمحدوده خیابان بسیج تا خیابان شیخ کلینی (ره) اقدام به دست فروشی می نمایند نسبت به رفع سدمعبراقدام نموده ووبه طورمستمرادامه دارد. در پایان از شهروندان محترم درخواست می شود دررفع سدمعبربا عوامل شهرداری همکاری نمایند.