مصوبات شورای اسلامی شهر حسن آباد فشافویه از تاریخ ۱۳۹۷٫۱٫۱ تا تاریخ ۱۳۹۷٫۶٫۳۱ عبارتند از:

  • تعداد جلسات: ۳۰
  • تعداد مصوبات: ۱۰۵
  • مصوبات فرهنگی، اجتماعی، ورزشی: ۳۰
  • مصوبات عمرانی: ۴۰
  • مصوبات اقتصادی: ۲۱
  • مصوبات رفاهی: ۶
  • مصوبات آموزشی و بهداشتی: ۳
  • مصوبات متفرقه: ۴