قابل توجه سواد آموزان گرامی : 

با توجه به بازگشایی مدارس و شروع فعالیت نهضت سواد آموزی ، مهلت ثبت نام نهضت سواد آموزی تا پایان آذر ماه میباشد متقاضیان به اداره آموزش و پرورش فشافویه مراجعه نمایند.