دومین دوره شورای اسلامی شهر حسن آباد در مورخ  1382/2/9 فعالیت خود را آغاز نمود

اعضای اصلی و علی البدل شورا به ترتیب آرا عبارت بودند از : ( پنج نفر اعضای اصلی و سه نفر اعضای علی البدل)

آقای علیرضا زندی کریمخانی

آقای محرمعلی زندی کریمخانی

آقای سید عباس موسویان

آقای محمد تقی اینانلو

آقای احمد قدرتی

آقای سید جواد اشرفی نسب

آقای محمد رضا ایلانلو

آقای محسن حسینی

مرحوم حاج محرمعلی زندی کریمخانی در اواسط شهریور ماه سال 1385 به رحمت ایزدی پیوستند و از تاریخ 1385/7/29  آقای سید جواد اشرفی نسب جایگزین ایشان گردیدند .

آقای احمد قدرتی ریاست دومین دوره شورا را بر عهده داشتند .

شهردار انتخابی دومین دوره شورا آقای سید کاظم میری آشتیانی بودند .

مسئول دفتر شورا در دوره دوم تا پایان فروردین ماه سال 1383 آقای حجت ا... هلالی و از ابتدای اردیبهشت ماه 1383 آقای داود زندکریمخانی بودند .

فعالیت دومین دوره شورای اسلامی شهر حسن آباد در مورخ 1386/2/8  پایان یافت .