چهارمین دوره شورای اسلامی شهر حسن آباد در مورخ 1392/6/13 فعالیت خود را شروع نمود

اعضای اصلی و علی البدل شورا به ترتیب آرا عبارت بودند از : ( هفت نفر اعضای اصلی و سه نفر اعضای علی البدل)

آقای سید جواد اشرفی نسب

آقای محسن حسینی

آقای علیرضا شیدوش

آقای حسن ایلانلو

خانم معصومه اوریات

آقای محمد تقی اینانلو

آقای کمیل قهرمانی

آقای روح ا... محسنی

آقای احمد قدرتی

آقای اسماعیل جلالی

ریاست دوساله اول شورا با آقای حسن ایلانلو و ریاست دوساله پایانی شورا با آقای سید جواد اشرفی نسب بود .

شهردار انتخابی چهارمین دوره شورا آقای سید کاظم میری آشتیانی بودند .

مسئول دفتر شورا در دوره چهارمین آقای داود زندکریمخانی بودند .

فعالیت چهارمین دوره شورای اسلامی شهر حسن آباد در مورخ 1396/5/31 پایان یافت .