پنجمین دوره شورای اسلامی شهر حسن آباد در مورخ 1396/6/1 فعالیت خود را آغاز نمود

اعضای اصلی و علی البدل شورا به ترتیب آرا عبارت بودند از : ( پنج نفر اعضای اصلی و سه نفر اعضای علی البدل)

آقای علیرضا زندی کریمخانی

آقای علیرضا شیدوش

آقای محمد تقی اینانلو

آقای حسن ایلانلو

آقای محسن حسینی

آقای احمد قدرتی

خانم معصومه اوریات

آقای کمیل قهرمانی

فعالیت مرحوم محسن حسینی بعلت بیماری در تاریخ 1398/5/26 پایان یافت و آقای احمد قدرتی جایگزین ایشان گردیدند .

ریاست پنجمین دوره شورا بر عهده آقای علیرضا زندی کریمخانی میباشد .

شهردار انتخابی پنجمین دوره شورا تا مورخ 1399/4/28 آقای دکتر محسن تاجیک بودند و از 1399/4/29 آقای حجت ا... هلالی سرپرست شهرداری گردیدند ، سپس از مورخ 1399/9/30 آقای مهندس محمد قدس سکان هدایت شهرداری حسن آباد را بدست گرفتند . 

مسئول دفتر شورا در دوره پنجم آقای داود زندکریمخانی بودند .

فعالیت پنجمین دوره شورای اسلامی شهر حسن آباد در مورخ 1400/5/13 پایان یافت .