اولین دوره شورای اسلامی شهر حسن آباد در مورخ 1378/2/9 فعالیت خود را آغاز نمود

اعضای اصلی و علی البدل شورا به ترتیب آرا عبارت بودند از : ( پنج نفر اعضای اصلی و سه نفر اعضای علی البدل)

خانم پروین سیفی

آقای محمد رضا ایلانلو

آقای علیرضا زندی کریمخانی

آقای سید عباس موسویان

آقای سید جواد اشرفی نسب

آقای حجت ا... محسنی

آقای محرمعلی زندی کریمخانی

آقای  یعقوبعلی زندی کریمخانی

آقای سید جواد اشرفی نسب بعنوان رئیس شورا در این دوره فعالیت نمودند .

شهردارحسن آباد درهنگام شروع فعالیت دوره اول شوراها آقای محمدرضا آهنگران (شهردار انتخابی استانداری تهران) بودندکه باتصویب و انتخاب شورا در پست خود ابقا شدندلکن در سال آخر شورا بعلت استعفای ایشان آقای امیررضا قمی بعنوان شهردار انتخاب گردید .

مسئول دفتر شورا در دوره اول آقای حجت ا... هلالی بودند .

فعالیت اولین دوره شورای اسلامی شهر حسن آباد در مورخ 1382/2/8 پایان یافت .