ششمین دوره شورای اسلامی شهر حسن آباد در مورخ 1400/5/14 فعالیت خود را آغاز نمود.

اعضای اصلی و علی البدل شورا به ترتیب آرا عبارت بودند از : ( پنج نفر اعضای اصلی و سه نفر اعضای علی البدل)

آقای سید مجتبی موسویان

آقای حسن ایلانلو 

آقای علیرضا شیدوش

آقای مهدی ایلانلو 

آقای امین زندی کریمخانی

 خانم معصومه اوریات

خانم ثریا رضائی 

خانم فتانه تاری وردی

ریاست ششمین دوره شورا بر عهده آقای حسن ایلانلو میباشد . 

مسئول دفتر شورا در دوره ششم آقای داود زندکریمخانی میباشند . 

بر طبق قوانین جاری ، فعالیت ششمین دوره شورای اسلامی شهر حسن آباد در مورخ 1404/5/13 پایان خواهد یافت .