سومین دوره شورای اسلامی شهر حسن آباد که مدت حدود 6 سال و چهار ماه طول کشید در مورخ 1386/2/9 فعالیت خود را شروع نمود

اعضای اصلی و علی البدل شورا به ترتیب آرا عبارت بودند از : ( پنج نفر اعضای اصلی و سه نفر اعضای علی البدل)

آقای کریم ایلانلو

آقای سید جواد اشرفی نسب

آقای محسن حسینی

آقای رضا مقاری

آقای ابراهیم نجار

خانم معصومه اوریات

آقای غلامرضا زندی کریمخانی

خانم صغری زندی کریمخانی

آقای ابراهیم نجار در مورخ 1387/7/7  بعلت مسائل کاری از شورا استعفا نمودند و خانم معصومه اوریات از مورخ 1387/8/12 جایگزین ایشان گردیدند .

آقای کریم ایلانلو ریاست سومین دوره شورا را بر عهده داشتند ، لکن در آبانماه سال 1386 بعلت مشغله کاری از سمت ریاست استعفا نمودند و آقای سید جواد اشرفی نسب بعنوان رئیس شورا فعالیت خود را شروع نمودند .

شهردار انتخابی سومین دوره شورا آقای سید کاظم میری آشتیانی بودند .

مسئول دفتر شورا در دوره سوم آقای داود زندکریمخانی بودند .

فعالیت سومین دوره شورای اسلامی شهر حسن آباد در مورخ 1392/6/12 پایان یافت .