جلسه بررسی مسائل و مشکلات کارگروه صدور اسناد مالکیت شهر حسن آباد با دعوت شورای اسلامی شهر حسن آباد ، در محل ساختمان شورا تشکیل گردید. 

ریاست محترم حوزه قضائی بخش فشافویه ، شهردار محترم حسن آباد ، ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک شهر حسن آباد ، ریاست و کارشناس محترم بنیاد مسکن شهرستان ری - اسلامشهر با دعوت ریاست محترم شورای اسلامی شهر حسن  آباد روز دوشنبه مورخ 1402/4/26 ساعت 8/30 صبح در جلسه ای که به منظور بررسی مسائل و مشکلات کارگروه صدور اسناد مالکیت شهر حسن آباد در محل ساختمان شورا تشکیل گردید، حضور یافته و به بحث و تبادل نظر پیرامون مشکلات فعلی کارگروه صدور اسناد مالکیت شهر حسن آباد پرداختند و پس از بحث و تبادل نظر و با عنایت به نیاز جلسه به برخی اطلاعات و مدارک ، مقرر گردید موارد مورد بحث تهیه و در جلسه آتی تصمیمات لازم در این خصوص اخذ گردد .