جلسه بررسی قوانین و مقررات مربوط به هیئت های تطبیق مصوبات شوراها

جلسه بررسی قوانین و مقررات مربوط به هیئت های تطبیق مصوبات شوراها با حضور سرپرست محترم فرمانداری ویژه شهرستان ری ، کارشناسان دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران ، کارشناسان هیئت تطبیق فرمانداری ویژه شهرستان ری ، شهردار و اعضای شوراهای اسلامی شهر حسن آباد ، قطعه نو ، قیامدشت و کهریزک روز پنجشنبه مورخ 1402/4/15 در محل ساختمان شورای اسلامی شهر حسن آباد برگزار و مسائل و مشکلات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با عنایت به گستردگی امور مقرر شد جلسات بطور مرتب هر سه ماه یکبار برگزار تا مشکلات موجود با هم اندیشی افراد ذیمدخل در امر مرتفع گردد .