نود و سومین جلسه رسمی عادی شورای اسلامی شهر حسن آباد راس ساعت 14 روز شنبه مورخ 1402/7/22 با نام و ياد خدا و تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آغاز گردید . به دنبال آن ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت : 

  • شهردار نامه 11876/402 مورخ 20/7/1402 پروژه خریدونصب دوربینهای پایش تصویری (فاز3) مبلغ 30 میلیارد ریال در ردیف 30301001 در بودجه سالجاری مصوب گردید. هزینه به روزشده بمبلغ 65 میلیاردریال افزایش یافته ونظربه پیگیری نهادهای امنیتی،درنظر است نسبت به افزایش ردیف بودجه ازمحل موجودی پایان سال قبل(557 میلیارد ریال)وپایدار نمودن درمتمم بودجه سالجاری واجرا ازطریق مناقصه عمومی اقدام گردد،خواستار مجوزمربوطه شده اند که حسب ضوابط مربوطه ضمن ابطال بند اول صورتجلسه شماره 91 مورخ 27/6/1402به تصویب شورا رسید.
  • شهردار نامه 11874/402 مورخ 20/7/1402 پروژه تجهیزو راه اندازی اتاق مانیتورینگ دوربینهای پایش تصویری مبلغ 25 میلیارد ریال درردیف 30301002 بودجه سالجاری مصوب گردید .هزینه بروزشده بمبلغ 53 میلیاردریال افزایش یافته نظربه پیگیری نهادهای امنیتی، درنظر است نسبت به افزایش ردیف بودجه ازمحل موجودی پایان سال قبل(557 میلیارد ریال)وپایدار نمودن درمتمم بودجه سالجاری واجرا ازطریق مناقصه عمومی اقدام گردد،خواستارمجوزشده اندکه حسب ضوابط مربوطه ضمن ابطال بنداول صورتجلسه شماره 91مورخ 27/6/1402به تصویب شورارسید.
  • شهردارمحترم طی نامه شماره 11811/402 مورخ 19/7/1402 تصویر درخواست مساعدت مالی کلانتری 176 حسن آباد جهت مشارکت درپرداخت هزینه مراسم هفته ناجا به منظور پذیرایی از پرسنل و خانواده محترم آنان را ارسال و خواستار مجوز پرداخت مبلغ 350 میلیون ریال مساعدت از محل ردیف 150208 بودجه سالجاری شده اند که پس از بررسی درخواست فوق به تصویب شورا رسید.
  • شهردارمحترم طی نامه شماره 11807/402 مورخ 19/7/1402 تصویر درخواست مساعدت مالی پلیس راه حسن آباد جهت مشارکت درپرداخت هزینه مراسم هفته ناجا به منظور پذیرایی از پرسنل و خانواده محترم آنان را ارسال و خواستار مجوز پرداخت مبلغ 350 میلیون ریال مساعدت از محل ردیف 150208 بودجه سالجاری شده اند که پس از بررسی درخواست فوق به تصویب شورا رسید.
  • شهردارمحترم طی نامه شماره 11810/402 مورخ 19/7/1402 تصویر درخواست مساعدت مالی بخشداری فشافویه درپرداخت هزینه تعمیر ماشین آلات (وسائط نقلیه) بخشداری را ارسال و خواستار مجوز پرداخت مبلغ 116.600.000 ریال مساعدت از محل ردیف 150208 بودجه سالجاری شده اند که پس ازبررسی درخواست فوق به تصویب شورا رسید.
  • شهردارمحترم طی نامه شماره 11808/402 مورخ 19/7/1402 اعلام نموده اند پروژه اجرا واصلاح روشنایی سطح شهر به مبلغ 15 میلیارد در بودجه سالجاری مصوب و هزینه گردید لذا در نظر است نسبت به خریدپایه ، چراغ ، کابل ، فوندانسیون و ... جهت تامین روشنایی بلوار شهید شریفی ومیدان شهدا تاپلیس راه تاسقف مبلغ 30 میلیارد ریال از طریق مناقصه عمومی ضمن تامین اعتبار از موجودی پایان سال گذشته (557 میلیارد ریال) و پایدار نمودن در ردیف 10301001 متمم بودجه سالجاری اقدام گردد وخواستارمجوز شده اندکه به تصویب شورا رسید .
  • شهردارمحترم طی نامه شماره 11812/402 مورخ 19/7/1402 اعلام نموده اند پروژه آسفالت معابر سطح شهر به مبلغ 50 میلیارد در بودجه سالجاری مصوب و هزینه گردید لذا با عنایت به نیاز معابر سطح شهر به آسفالت ، در نظر است نسبت به تهیه و پخش آسفالت تا سقف مبلغ 80 میلیارد ریال از طریق مناقصه عمومی ضمن تامین اعتبار از موجودی پایان سال گذشته (557 میلیارد ریال) و پایدار نمودن در ردیف 40204001 متمم بودجه سالجاری اقدام گردد وخواستارمجوز شده اندکه به تصویب شورا رسید .
  • موسسه حسابرسی و خدمات مالی سینا فکر (عضو جامعه حسابداران رسمی) طی نامه شماره 117 مورخ 16/7/1402 خواستار انجام حسابرسی سال 1402 شهرداری و شورای اسلامی شهر حسن آباد شده اند که پس از تبادل نظر باستناد بند 30 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر ، انعقاد قرارداد حسابرسی سال 1402 فیمابین شورا و موسسه فوق به مبلغ کل پانصد و شصت میلیون ریال (با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده) به تصویب شورا رسید و مقرر شد یک نسخه از قرارداد جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردد .
  • شهردارمحترم طی نامه شماره 11885/402 مورخ 22/7/1402 اعلام نموده اند در نظر است نسبت به برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس در محل ساختمان فرهنگسرای شهر حسن آباد تا سقف مبلغ 6.500.000.000 ريال ضمن تامین اعتبار از موجودی پایان سال گذشته (557 میلیارد ریال) و پایدار نمودن در ردیف 170290 متمم بودجه سالجاری اقدام گردد و خواستار مجوز شده اندکه به درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه تصویب شورا رسید .