نود و دومین جلسه رسمی عادی شورای اسلامی شهر حسن آباد راس ساعت 14 روز شنبه مورخ 1402/7/15  با نام و ياد خدا و تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آغاز گردید . به دنبال آن ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت :

  • شهردارمحترم طی نامه شماره 11539/1402 مورخ 15/7/1402 تصویر درخواست مساعدت مالی ناحیه مقاومت بسیج حضرت روح ا... (ره) جهت مشارکت در برگزاری رزمایش 5 هزار نفری گردان های کوثر با محوریت سپاه ناحیه را ارسال و خواستار مجوز مشارکت در تامین بخشی از هزینه های آن تا سقف مبلغ 217 میلیون ریال از محل ردیف 150208 بودجه سالجاری شده اند که به تصویب شورا رسید .
  • شهردارمحترم طی نامه شماره 11070/1402 مورخ 8/7/1402 تصویر درخواست مساعدت مالی آموزش پرورش منطقه فشافویه جهت تامین لوازم التحریر دانش آموزان نیازمند و بی بضاعت را ارسال و خواستار مجوز مشارکت در تامین بخشی از هزینه های آن در ازای دریافت فاکتور تا سقف مبلغ 200 میلیون ریال از محل ردیف 150208 بودجه سالجاری شده اند که به تصویب شورا رسید .
  • شهردارمحترم طی نامه شماره 10819/402 مورخ 3/7/1402 اعلام نموده اند آقای جعفر علایی بعنوان ذیحساب حسابهای تملک دارای (منابع عمومی) شهرداری معرفی شده اند ، لذا در نظر است جهت حق التحریر امور ذیحسابی نامبرده ماهیانه مبلغ 80 میلیون ریال از محل ردیف 120201 بودجه سالجاری به وی پرداخت گردد و خواستار مجوزمربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر پرداخت ماهیانه 60 میلیون ریال به مشارالیه از ردیف مذکور به تصویب شورا رسید .
  • شهردارمحترم طی نامه شماره 11528/402 مورخ 15/7/1402 اعلام نموده اند انجام خط کشی عابر پیاده مبلغ 10 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و نظر به عدم پیش بینی موضوع ، در نظر است نسبت به انجام آن از محل موجودی سال گذشته (557 میلیاردریال) ضمن پایدار نمودن در ردیف 40803001 (خرید و نصب علائم ترافیکی) متمم بودجه سالجاری اقدام گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا از طریق مناقصه محدود شده اند که پس از تبادل نظر ، درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید.
  • شهردارمحترم طی نامه شماره 11529/402 مورخ 15/7/1402 اعلام نموده اند اعتبار اجرای کفپوش پیاده روهای بلوار امام (ره) به مبلغ 15 میلیارد ریال هزینه گردید ، نظر به درخواست شهروندان و آنالیز انجام شده ، پروژه فوق 20 میلیارد ریال دیگر اعتبار نیاز دارد ، لذا در نظراست نسبت به انجام آن ازمحل موجودی سال گذشته (557 میلیاردریال) ضمن پایدار نمودن در ردیف 40207001 متمم بودجه سالجاری اقدام گردد و خواستار مجوزمربوطه جهت اجرا از طریق مناقصه عمومی شده اند که پس ازتبادل نظر، درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید.
  • شهردارمحترم طی نامه شماره 11031/1402 مورخ 6/7/1402 اعلام نموده اند قرارداد نگهداری فضای سبز باپیمانکار شاغل 1402.8.30 به پایان میرسد . لذا در نظر است براساس آنالیز انجام شده ، نسبت به واگذاری کل فضای سبز به مبلغ پایه ماهیانه 17.213.033.892 ريال از طریق مناقصه عمومی برای مدت یکسال به پیمانکار واجد شرایط ضمن پرداخت ازمحل ردیف 20101001 اقدام گردد که موضوع مشروط برپرداخت حقوق به پرسنل مربوطه براساس قانون وزارت کار ، با نظارت شهرداری و ارسال لیست حقوق وبیمه ماهانه به شهرداری ، به تصویب شورا رسید.