میلاد و شهادت امامان براساس تاریخ هجری شمسی به شرح ذیل میباشد : 

 

سرآغاز گاه‌شماری هجری شمسی همانند هجری قمری سال هجرت پیامبر گرامی اسلام از مکه به مدینه در سال 622 میلادی میباشد.

سرآغاز گاه‌شماری هجری شمسی روز جمعه 1 فروردین سال 1 هجری خورشیدی 29 شعبان 1 سال پیش از هجرت برابر با 19 مارس 622 میلادی قدیم ژولینی و 22 مارس سال  ۶۲۲ میلادی جدید

البته روز اول سال یک هجری شمسی (از ۱ فروردین تا ۲۴ شهریور) ۵ ماه و ۲۴ روز پیش از هجرت پیامبر (کمتر از یک سال) است.

 

حضرت محمد بن عبد الله میلاد 24/12/51  قبل از هجري شمسي شهادت 7/5/11

امام علي بن ابيطالب میلاد 8/3/22  قبل از هجري شمسي  شهادت 11/11/39

فاطمه بنت محمد میلاد 26/7/8 قبل از هجري شمسي  شهادت 18/5/11  بروايتي 7/6/11

امام حسن بن علی میلاد 13/12/3 شهادت 20/1/49

امام حسين بن علي میلاد 21/10/4  شهادت 21 /7/59

امام علي بن حسين(سجاد) میلاد 19/10/37  شهادت 18/7/92

امام محمد بن علي(باقر)  میلاد 28/9/55  شهادت 12/11/111

امام جعفربن محمد(صادق)  میلاد 3/2/81  شهادت 27/9/144

امام موسي بن جعفر(كاظم)  میلاد 21/8/124  شهادت 14/6/178

امام علي بن موسي(رضا)  میلاد 22/10/144  شهادت 18/6/197

امام محمد بن علی (جواد) میلاد  23/1/190  شهادت 8/9/214

امام علي بن محمد(هادي) میلاد 20/12/206   شهادت 12/4/247

امام حسن بن علي(عسكري) میلاد 15/9/225  شهادت 16/10/252

امام زمان ، م ح م د بن حسن(مهدي) میلاد  

حضرت عباس بن علي(ابوالفضل) میلاد 27/2/26  شهادت 21/7/59

حضرت زينب بنت علي میلاد 12/7/5  شهادت  13/1/61

حضرت معصومه بنت موسي میلاد 6/1/169 شهادت 18/8/195