فرارسیدن یک شهریور روز بززگداشت بوعلی سینا و روز پزشک گرامی باد