با عنایت به استعفای آقای دکتر محسن تاجیک و انتخاب آقای مهندس مهدی محمودپور بعنوان شهردار حسن آباد ، بدینوسیله گزارشی از روند انتخاب شهردارجدید شهر ، به استحضار شهروندان گرامی رسانده میشود .

در تاریخ 1399/4/28 و باستناد بند چهارم صورتجلسه شماره 191 شورای اسلامی شهر حسن آباد استعفای آقای دکتر محسن تاجیک شهردارسابق حسن آباد به تصویب شورا رسید و باستناد بند ششم همان صورتجلسه آقای حجت ا... هلالی بعنوان سرپرست شهرداری انتخاب گردیدند.

به دنبال آن ، اعضای محترم شورا به منظور ارائه خدمات بهتر و پیشبرد امور ، گزینه های مختلف تصدی سمت شهردار را مورد بررسی قراردادند که با توجه به اهمیت موضوع و در راستای عدم وقفه در امورات شهر و خدمت رسانی به شهروندان ، اولین گزینه مورد نظر جهت تصدی سمت شهردار محترم حسن آباد در مورخ 1399/4/30  در جلسه شورا حضور یافت و برنامه خویش را ارائه نمود .

لازم به ذکر است که تعداد افراد مورد بررسی قرار گرفته حدود 10 نفر بودند که از این تعداد 7 نفر به جلسه رسمی شورا دعوت و ارائه برنامه خود را تقدیم صحن شورا نمودند و در نهایت 4 نفر بعنوان بهترین گزینه ها انتخاب گردیدند

سپس بررسی مجدد انجام گرفت و در نهایت باستناد بند اول ماده 80 وظایف شوراهای اسلامی شهر ، آقای مهندس مهدی محمود پور طی بند چهارم صورتجلسه شماره 195 مورخ 1399/5/20  بعنوان شهردار حسن آباد انتخاب و مراتب به استانداری محترم تهران به منظور صدور حکم مربوطه تقدیم گردید و با عنایت به گذشت بیش از یکماه از ارسال مراتب به استانداری تهران ، جوابیه ای از استانداری محترم تهران مبنی بر رد یا قبول گزینه انتخاب شورا صورت نپذیرفته است .

با این اوصاف اعلام میدارد با عنایت به زحمات سرپرست محترم و پرسنل ساعی شهرداری ، امور جاری و پروژه های عمرانی شهر در حال انجام میباشد .