انتخاب هیئت رئیسه سال چهارم از دوره پنجم شورای اسلامی شهر حسن آباد فشافویه انجام گردید

در اجرای ماده 17 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و همچنین بند ۱ قسمت الف بخشنامه شماره 77809 مورخ 19/5/1396 وزیر محترم کشور ، جلسه انتخاب هیئت رئیسه سال چهارم از دوره پنجم شورای اسلامی شهر حسن آباد (باستناد دعوتنامه شماره 421/62 مورخ 1399/5/27) روز چهارشنبه مورخ 1399/5/29 در محل ساختمان شورا برگزار و اعضاء از بین خود و با رای مخفی ، رای گیری نمودند و نتیجه به شرح ذیل حاصل گردید :

آقای علیرضا زندی کریمخانی بعنوان رئیس ،

آقای احمد قدرتی بعنوان نابیب رئیس ،

آقایان حسن ایلانلو و علیرضا شیدوش نیز بعنوان منشی

انتخاب گردیدند .

لازم به ذکر است که آقای محمد تقی اینانلو کماکان مسئولیت امور مالی شورا را برعهده دارند .