در جلسه رسمی شورا مصوب گردید :

پس از بررسی گزینه های مورد نظر جهت انتصاب سمت شهردار حسن آباد ، باستناد بند اول ماده 80  قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ، آقاي مهدی محمودپور فرزند جهانگیر متولد 1359 به شماره شناسنامه 100 شماره ملی 0439766680 در جلسه مورخ 1399/5/20 بعنوان شهردار منتخب مدت باقیمانده از پنجمین دوره شوراي اسلامي شهر حسن آباد انتخاب و مقرر گرديد مشاراليه جهت انتصاب و صدور حكم ، حسب ضوابط و مقررات مربوطه ، به استاندار محترم تهران معرفي گردند .