طی حکم صادره از سوی استاندار محترم تهران  صورت گرفت 

پس از انتخاب آقای مهندس محمد قدس از سوی شورای اسلامی شهر حسن آباد باستناد بند چهارم صورتجلسه شماره 203 مورخ 1399/7/28  بعنوان شهردار جدید شهر حسن آباد ، مراتب جهت صورت حکم تقدیم استاندار محترم تهران گردید و پس از اخذ استعلام از مراجع ذیصلاح ، حکم ایشان صادر و از مورخ 1399/9/30 فعالیت خود را بعنوان شهردار جدید شهر حسن آّباد آغاز نمودند . 

ضمن تقدیر و تشکز از زحمات آقای دکتر محسن تاجیک شهردار اسبق و آقای حجت اله هلالی در طول دوران مسئولیت خود در شهرداری حسن آباد، توفیق روز افزون مشارالیهم را از درگاه حضرت احدیت خواستاریم .

 

علیرضا زندی کریمخانی 

رئیس شورای اسلامی شهر حسن آباد