متمم بودجه سال 1398 شهرداری حسن آباد به مبلغ 770/000/000/000 ریال تقدیم صحن شورا گردید .

 

طی نامه ای در تاریخ 1398/12/12 متمم بوجه شهرداری از حیث درآمد و هزینه به مبلغ 770/000/000/000 ریال با رعایت حد نصابهای قانونی و به شرح ذیل تقدیم صحن شورا گردید و پس از بررسی اولیه جهت بررسی تخصصی به کمیسیون برنامه بودجه شورا ارجاع گردید .

 

الف ) درآمدها :

درآمد های ناشی از عوارض عمومی (درآمد مستمر)  به مبلغ                                                       64/680/000/000  ريال

درآمد های ناشی از عوارض اختصاصی به مبلغ                                                                          3/600/000/000  ريال

بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری به مبلغ                                                      33/800/000/000  ريال

درآمد های حاصله از وجوه و اموال شهرداری به مبلغ                                                                   9/950/000/000   ريال

کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی به مبلغ                                                                 225/000/000/000  ريال

اموال و داراییهایی که بطور اتفاقی به شهرداری تعلق میگیرد به مبلغ                                              55/500/000/000  ريال

سایر منابع تامین اعتبار به مبلغ                                                                                              377/470/000/000  ريال

ب ) هزینه ها :

وظیفه خدمات اداری به مبلغ                                                                                                 67/855/000/000  ريال

وظیفه خدمات شهری به مبلغ                                                                                               159/750/000/000  ريا

وظیفه خدمات عمران و شهری به مبلغ                                                                                   542/395/000/000  ريال