درخواست استعفای آقای دکتر محسن تاجیک به دفتر شورا واصل گردید.

طی درخواستی که توسط آقای دکتر محسن تاجیک به دفتر شورا ارائه گردید ، نامبرده ضمن تقدیر و تشکر از تشریک مساعی اعضای شورا در راستای پیشبرد اهداف شهر در طی مدت خدمت ایشان در شهر حسن آباد؛ استعفای خویش را اعلام و تقدیم شورا نموده اند و خواستار تصویب آن شدند . موضوع در جلسه رسمی شورا مطرح و باستناد قسمت الف از تبصره 4 بند اول ماده 80 وظایف شوراهای اسلامی شهر ، استعفای آقای دکتر محسن تاجیک به تصویب شورا رسید .