علیرضا زندی کریمخانی در پاسخ به درج خبر استیضاح شهردار در شبکه های اجتماعی ، بیان داشتند:

با عنایت به درج خبر استیضاح آقای دکتر محسن تاجیک شهردار محترم حسن آباد در شبکه های اجتماعی ، علیرضا زندی رئیس شورای اسلامی شهر حسن آباد با عنایت به پیگیری اصحاب محترم رسانه و اطلاع رسانی مناسب و شفاف به شهروندان و احترام به مخاطبین ، به منظور انعکاس اخبار درست و صحیح در این رابطه  اعلام نمودند :

  • از آنجا که باستناد ماده 3 آئین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 1377/6/11 هیئت محترم وزیران) شهرداربایستی در شهر محل خدمت خود سکونت داشته باشد و با عنایت به عدم سکونت شهردار در شهر حسن آباد ، موضوع چندین نوبت مورد بحث و بررسی در جلسات شورا قرار گرفت و مراتب استحضار معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری رسید و در نهایت طی بند دوم صورتجلسه شماره 187 مورخ 19/3/1399 موضوع در جلسه رسمی شورا مصوب شد و جهت سیر مراحل بعدی تقدیم کمیته محترم انطباق فرمانداری ویژه شهرستان ری گردید .
  • باستناد ماده 4 و 5 دستورالعمل ماده 5 آئین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب1397/9/25 هیئت محترم وزیران و تبصره های ذیل آن ، شرایط تصدی شهردار محترم حسن آباد در حال حاضر وجود ندارد .
  • در پایان اعلام میدارد موضوع استیضاح آقای شهردار که در شبکه های مجازی درج شده ، در این شورا مطرح نبوده است.