بودجه پیشنهادی سال 1399 شهرداری تقدیم شورا گردید . 

 

بودجه پیشنهادی سال 1399 شهرداری به مبلغ چهارصد و هفتاد میلیارد ریال در دو بخش

الف - هزینه های جاری به مبلغ 238/100/000/000ريال

ب - هزینه های عمرانی به مبلغ 231/900/000/000 ريال

تقدیم شورای اسلامی شهر حسن آباد گردید .

بودجه پیشنهادی طبق آئین نامه مالی شهرداریها ، مبتنی بر برنامه توسعه  5 ساله شهرداری و در راستای سیاستهای کاهش هزینه های غیر ضروری و تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی درسال آینده ، تنظیم گردیده است .

اولین جلسه بررسی کلیات بودجه پیشنهادی سال 1399 شهرداری با حضور اعضای محترم کمیسیون برنامه بودجه شورا و آقای ابوطالبی مشاور محترم اداری حقوقی شورای اسلامی شهر حسن آباد در روز شنبه مورخ 1398/11/12 در محل دفتر شورا برگزار و پس از تبادل نظر مقرر گردید بودجه پیشنهادی به منظور بررسی کارشناسی جزئیات مربوطه به کمیسیون برنامه ، بودجه و عمران شورا ارجاع و نقطه نظرات شورا در آن مد نظر قرار گیرد .