بودجه پیشنهادی سال آینده شهرداری حسن آباد تقدیم شورای اسلامی شهر گردید

روز چهارشنبه مورخ 1399/11/15 بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری حسن آباد به مبلغ 850 میلیارد ریال تقدیم شورای اسلامی شهر گردید و مقرر شد پس از بررسی اجمال در اولین جلسه رسمی شورا ، به منظور بررسی تخصصی به کمیسیون برنامه و بودجه شورا ارجاع گردد .