جلسه کمیسیون تقویم املاک روز دوشنبه مورخ 1399/12/4 در محل ساختمان شورا به منظور تعیین قیمت منطقه ای شهر حسن آباد و بخش فشافویه تشکیل گردید .

در اجرای مفاد ماده 64 قانون مالیات های مستقیم و الگور اجرایی ارزش معاملات املاک ، جلسه کمیسیون تقویم املاک مناطق فشافویه در محل ساختمان شورای اسلامی شهر حسن آباد با حضور رئیس محترم امور مالیاتی بخش فشافویه ، ریئس محترم اداره ثبت اسناد و املاک بخش فشافویه ، رئیس محترم شورای اسلامی بخش فشافویه ، ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر حسن آباد تشکیل گردید ، در خصوص کلیات موضوع بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و پس از بررسی های فراوان مقرر شد در جلسه آتی که در محل ساختمان امور مالیاتی تشکیل خواهد شد ، قیمت منطقه ای املاک تعیین و به تصویب اعضای حاضر برسد و ملاک عمل در سال آینده قرار گیرد .