اولین کمیسیون فنی عمرانی ، برنامه و بودجه شورا در سال جدید با حضور اعضای شورا تشکیل گردید .

اولین کمیسیون فنی عمرانی ، برنامه بودجه شورا در سال جدید روز شنبه 1399/1/23 تشکیل و با توجه به شیوع ویروس کرونا ، ضمن فاصله گذاری اجتماعی ؛ رعایت اصول بهداشتی در دستور کار تمامی جلسات و کمیسیونهای شورا قرار گرفت . 

در این کمیسیون در رابطه با برنامه های سالجاری شورا تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد علاوه بر شروع پروژه های جدید ، تمرکز بیشتر بر روی تکمیل پروژه های نیمه تمام قرار گیرد تا ان شاالله تمامی پروژه های در دست کار در سالجاری تکمیل و به بهره برداری برسد .