با عنایت به عدم تائید آقای مهندس محمود پور صورت گرفت :

نظر به عدم تائید آقای مهندس مهدی محمود پور ، شهردار منتخب شورای اسلامی شهر حسن آباد و اعلام این موضوع توسط مراجع ذیربط در مورخ 1399/7/21 ؛ انتخاب شهردار جدید جهت تصدی سمت مربوطه در شهرداری حسن آباد در دستور کار شورا قرار گرفت و در نهایت از بین گزینه های مورد بررسی ، آقای مهندس محمد قدس باستناد بند چهارم صورتجلسه شماره 203 مورخ 1399/7/28  بعنوان شهردار حسن آباد در مدت باقیمانده از پنجمین دوره شورای اسلامی شهر حسن آباد ، انتخاب و مراتب به منظور صدور حکم مربوطه تقدیم استانداری محترم تهران گردید .