با عنایت به تصویب استعفای آقای محسن تاجیک از سمت شهردار شهر حسن آباد انتخاب سرپرست توسط شورا صورت گرفت.

 با عنایت به تصویب استعفای آقای محسن تاجیک از سمت شهردار حسن آباد ، باستناد تبصره ذیل ماده 83 وظایف شوراهای اسلامی شهر، و در راستای اداره امور شهرداری ، تا اطلاع ثانوی آقای حجت اله هلالی احدی از پرسنل شهرداری در جلسه مورخ 1399/4/28 بعنوان سرپرست شهرداری انتخاب گردیدند.