در روز سه شنبه مورخ 1398/11/29 آخرین جلسه بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری حسن آباد با حضور اعضای شورا ، شهردار و مسئولین واحدهای شهرداری در قالب کمیسیون برنامه و بودجه شورا برگزار و آخرین مطالب در خصوص بودجه سال آینده شهرداری مورد تبادل نظر قرار گرفت . 

 

 

در این جلسه  مسئولین واحدهای شهرداری مسائل و نیازهای مربوط به واحد خدمتی خود را ارائه و مورد جمع بندی اجمالی قرار گرفت و بودجه سال آینده در کمیسیون برنامه و بودجه شورا مصوب و مقرر شد در صحن رسمی شورا مورد تصویب قرار گیرد . 

 

لازم به ذکر است بودجه سال آینده به مبلغ 620 میلیارد ریال براساس ضوابط و دستورالعمل های بودجه سال 1399 مبتنی بر برنامه توسعه  5 ساله شهرداری در راستای سیاستهای وزیر محترم کشور و کاهش هزینه های غیر ضروری و توجه به تکمیل پروژه های عمرانی قابل افتتاح در سال 99 در دو بخش

الف هزینه های جاری به مبلغ 239/000/000/000  ريال 

ب – هزینه های عمرانی به مبلغ 381/000/000/000 ريال 

تنظیم و به تصویب شورا رسید .