مصوبات شورای اسلامی شهر حسن آباد فشافویه از تاریخ 1398/7/1 تا تاریخ 1398/12/29 عبارتند از:

  • تعداد جلسات: 38
  • تعداد مصوبات: 199
  • مصوبات فرهنگی، اجتماعی، ورزشی: 42
  • مصوبات عمرانی: 85
  • مصوبات اقتصادی: 32
  • مصوبات رفاهی: 26
  • مصوبات آموزشی و بهداشتی: 4
  • مصوبات متفرقه:10