مصوبات شورای اسلامی شهر حسن آباد فشافویه از تاریخ 1398/1/1 تا تاریخ 1398/6/31عبارتند از:

  • تعداد جلسات: 37
  • تعداد مصوبات: 133
  • مصوبات فرهنگی، اجتماعی، ورزشی: 25
  • مصوبات عمرانی: 50
  • مصوبات اقتصادی: 25
  • مصوبات رفاهی: 11
  • مصوبات آموزشی و بهداشتی: 3
  • مصوبات متفرقه:26