مصوبات شورای اسلامی شهر حسن آباد فشافویه از تاریخ 1397/7/1تا تاریخ 1397/12/29 عبارتند از:

  • تعداد جلسات: 25
  • تعداد مصوبات: 103
  • مصوبات فرهنگی، اجتماعی، ورزشی: 26
  • مصوبات عمرانی: 52
  • مصوبات اقتصادی: 16
  • مصوبات رفاهی: 11
  • مصوبات آموزشی و بهداشتی: 1
  • مصوبات متفرقه:7