دویست و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز دوشنبه مورخ 1400/1/23 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ، نامه های رسیده بررسی ، 3 مصوبه به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت : 

  • مسئول محترم مالی شورا طی نامه مورخ 14/1/1399 به پیوست 4 جلد تفریغ بودجه پیشنهادی سال 1399 شورا به مبلغ 3/244/500/000 ريال را جهت بررسی و تصویب ارسال نموده اند که پس از تبادل نظر ، تفریغ بودجه پیشنهادی شورا مورد تصویب قرار گرفت .
  • شهردارمحترم طی نامه شماره 117/3/1400  اعلام نموده اند در شهرداری ، تمامی اسناد و مدارک موجود در پرونده ها در بایگانی های مختلف قرار دارند و دارای دسته بندی مشخص و متفاوتی میباشند و گاها دارای اوراق تکراری و مشابه هستند . لذا از آنجا که بی نظمی در این سیستم بایگانی سنتی وجود دارد ، در نظر است در راستای ساماندهی ومنظم نمودن بایگانی ها و جلوگیری از تخریب اسناد و سهولت دسترسی ، نسبت به ایجاد پروژه آرشیو الکترونیکی پرونده های شهرداری از طریق شرکت ایران سیستم تا سقف مبلغ شش میلیارد ریال ضمن تامین هزینه دو میلیارد ریال از محل ردیف شماره 102010001 و چهارمیلیارد ریال از محل مازاد هزینه سال 99 تامین و در متمم بودجه سالجاری پایدار گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر ، درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید.
  • شهردارمحترم طی نامه شماره 617/17/1400 بازگشت به نامه شماره 991/104 شورا موضوع جابجائی زمین اداره ثبت با قطعه زمین شهرداری واقع در خیابان بهمن در مقابل معدل ریالی قطعات (براساس قیمت کارشناسی رسمی زمین طرفین ) ، (بند پنجم صورتجلسه شماره 219) تصویر قطعه مورد نظر جهت واگذاری را ارسال و اعلام نموده اند در نظر است قطعه زمین مورد نظر به متراز 1519 متر مربع واقع در خیابان بهمن با زمین تحت تملک اداره ثبت معاوضه گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت تعیین ارزش ریالی قطعات و انجام معاوضه شده اند که پس از تبادل نظر ، درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید.