دویست و بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز دوشنبه مورخ 1400/1/16 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ، نامه های رسیده بررسی ، 7 مصوبه به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت : 

  • با عنايت به نامه شماره 54820 مدير کل محترم دفتر نوسازي و تحول اداري سازمان شهرداريهاي و دهياريهاي کشور مستند به ماده 7 آئين نامه حقوق و مزاياي شهرداران مصوب 1370 و بند 6 تبصره ذيل ماده 3 مصوبه هيئت محترم وزيران ، پرداخت يکماه مجموع حقوق مبنا و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب بعنوان پاداش به شهردار محترم حسن آباد (به نسبت مدت تصدي سمت شهردار در اين شهر) ، پس از تائيد سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور ، به تصويب شورا رسيد
  • شهردارمحترم طی نامه شماره 22746/1/99  اعلام نموده اندتعدادی ازافراد درحریم شهراقدام به ساخت وساز غیر قانونی نموده اند ومستقیما مبالغی را به حساب شهرداری واریز کرده اند . لذا از آنجا که صدور هرگونه مجوز عملیات عمرانی و ساخت و ساز در حریم ، نیاز به داشتن مجوز از کارگروه امور زیربنائی و موافقت جهاد کشاورزی در راستای قانون حفظ اراضی کشاورزی میباشد ، در نظر است نسبت به استرداد مبالغ واریز به مبلغ کل 666/234/000 ریال (جمعا 17 نفر) به حساب مشارالیهم اقدام گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر و با عنایت به اینکه دریافت هرگونه وجهی صرفا براساس تعرفه عوارض مصوب سالجاری امکان پذیر است ، لذا اخذ هرگونه دریافتی خارج از تعرفه ممنوع و خلاف مقررات بوده و مورد تائید این شورا نمیباشد .
  • شهردار محترم طي نامه شماره 23645/10/99 تصوير درخواست سرپرست محترم معاونت برنامه ريزي فرمانداري ويژه شهرستان ري مبني بر پرداخت بخشي از هزينه هاي هيئت نظارت انتخابات به مبلغ پانصد ميليون ريال را ارسال و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر ، درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصويب شورا رسيد. پرداخت مبلغ فوق از رديف 150290 بودجه 1400 شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصويب شورا رسيد.
  • شهردارمحترم طي نامه شماره 1400/3/119 تصوير نامه مدير کل محترم امور شهري و شوراهاي استانداري تهران و ضمائم مربوطه درخصوص اصلاحيه شيوه نامه سرمايه گذاري و مشارکت شهرداريهاي کشور را ارسال و اعلام نموده اند شيوه نامه فوق جايگزين شيوه نامه قبلي وزارت محترم کشور به شماره 3/1/12404/س مورخ 1391/2/4 ميباشد . لذا خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر ، درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصويب شورا رسيد.
  • شهردارمحترم طي نامه شماره 19294/21/99  دوبرگ نرخ جديدپيشنهادي خطوط تاکسي شهر حسن آباد در سال1400 را جهت بررسي و تصويب ارسال نموده اند پس ازتبادل نظرافزايش نرخ کرايه ها ( به ريال) به شرح جدول پيوست مورد تصويب شوراقرار گرفت . ضمنا نرخ کرايه براي 4 نفر سرنشين و ضمن رعايت دستورالعمل ستاد ملي کرونا ميباشد و اجرا از ابتداي ارديبهشت ماه 1400 ميباشد.
  • شهردار محترم طی نامه شماره 22415/10/99 اعلام نموده اند تعداد 10 عدد کیوسک در بلوار امام خمینی (ره) در حال فعالیت میباشند . لذا در نظر داریم نسبت به اجاره اماکن کیوسکهای فوق در سال آینده برابر 20% افزایش نسبت به نظریه کارشناسی اقدام نمائیم و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر افزایش اجاره بهای کیوسکهای سطح شهر با 35 % افزایش نسبت به قیمت کارشناسی پیوست ، حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید .
  • موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آگاه گر تراز (حسابرس منتخب سال 1398 شهرداري) طي نامه شماره 9243 باستناد بند 30 ماده 80 وظايف شوراهاي اسلامي شهر ، گزارش حسابرسي عملکرد مالي سال 1397 شهرداري و اين شورا را ارسال نموده اند که پس از بررسي و تبادل نظر ، گزارش حسابرسي سال 1398 شهرداري و شورا مورد تصويب شورا قرار گرفت و مقرر شد : شهرداري نسبت به رفع اشکالات و موارد مطروحه در گزارش حسابرسي اقدام نمايد . تسويه حساب با حسابرس منتخب ، توسط شورا صورت پذيرد .