دویست و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد چهارشنبه مورخ 1399/12/27 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ، نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت : 

  • شهردار محترم طی نامه شماره 22415/10/99  اعلام نموده اند تعداد 10 عدد کیوسک در بلوار امام خمینی (ره) در حال فعالیت میباشند . لذا در نظر داریم نسبت به اجاره اماکن کیوسکهای فوق در سال آینده برابر 20% افزایش نسبت به نظریه کارشناسی اقدام نمائیم و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر افزایش اجاره بهای کیوسکهای سطح شهر با 35 % افزایش نسبت به قیمت کارشناسی پیوست ، حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید .
  • شهردار محترم طی نامه شماره 2354/10/99 اعلام نموده اند با توجه به برگزاری مراسم حمایت از زندانیان جرائم غیر عمد که با حضور خیرین و جمعی از پیشکسوتان ورزش باستانی و مسئولین شهر در نظر است نسبت به پرداخت مبلغ 40/000/000 ريال مساعدت از ردیف 150208 بودجه سالجاری شده اند که پس از تبادل نظر ، درخواست فوق مورد موافقت و تصویب شورا قرار گرفت .
  • شهردار محترم طی نامه شماره 22629/1/99 خواستار تفیض اختیار قسمتی از اختیارات خویش به آقای محمد صادق استرابی (دارای پست سازمانی معاون در شهرداری) شده اند که پس ازتبادل نظر موارد درخواستی (تصویر پیوست) بجز مورد امضاء پروانه های ساختمانی به تصویب شورا رسید .
  • با عنایت به نامه شماره 54820  مدیر کل محترم دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان شهرداریهای و دهیاریهای کشور مستند به ماده 7 آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1370 و بند 6 تبصره ذیل ماده 3 مصوبه هیئت محترم وزیران ، پرداخت یکماه مجموع حقوق مبنا و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب بعنوان پاداش به شهردار محترم حسن آباد ، پس از تائید سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ، به تصویب شورا رسید .
  • شهردار محترم طی نامه شماره 23514/3/99 اعلام نموده اند اداره ثبت اسناد و املاک دارای قطعه زمینی به مساحت 550 متر مربع میباشدو با عنایت به شکل هندسی زمین مذکور ومتراژ پائین به منظور احداث ساختمان اداره مذکور ، خواستار جابجائی قطعه زمین مربوط به خودبا قطعه زمینی به متراژ حدود 1500 متر مربع میباشد . لذا درنظر است درمقابل معدل ریالی زمین اداره ثبت نسبت به واگذاری زمینی با متراژ بالاتر با قیمت کارشناسی رسمی اقدام گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر ، درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید.
  • شهردار محترم طی نامه شماره 23666/10/99 اعلام نموده اند باتوجه به فرارسیدن سال جدید و عید نوروز در نظر است به تعداد 35 نفر از کارکنان شرکتی شهرداری که با حداقل حقوق تحت نظر پیمانکار در بخش خدماتی و آتش نشانی در طول سال انجام وظیفه می نمایند ، پاداش از محل ردیف 120207 متمم بودجه سالجاری بعنوان جبران بخشی از هزینه های زندگی شامل تهیه سبد کالا و .. اقدام گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت شده اند که پس از تبادل نظر ، درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید.
  • شهردارمحترم طی نامه شماره 22746/1/99  اعلام نموده اندتعدادی ازافراد درحریم شهراقدام به ساخت وساز غیر قانونی نموده اند ومستقیما مبالغی را به حساب شهرداری واریز کرده اند . لذا از آنجا که صدور هرگونه مجوز عملیات عمرانی و ساخت و ساز در حریم ، نیاز به داشتن مجوز از کارگروه امور زیربنائی و موافقت جهاد کشاورزی در راستای قانون حفظ اراضی کشاورزی میباشد ، در نظر است نسبت به استرداد مبالغ واریز به مبلغ کل 666/234/000ریال (جمعا 17 نفر) به حساب مشارالیهم اقدام گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر و با عنایت به اینکه دریافت هرگونه وجهی صرفا براساس تعرفه عوارض مصوب سالجاری امکان پذیر بوده ، لذا هرگونه دریافتی خارج از تعرفه ممنوع و خلاف مقررات میباشد.