دویست و هجدهمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد شنبه مورخ 1399/12/23 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ، نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت : 

شهردار محترم طی نامه شماره 22305/10/99 چهار جلد متمم بودجه پیشنهادی سال 1399 شهرداری حسن آباد به مبلغ هفتصد و نود میلیارد ريال را جهت بررسی و تصویب ارسال نموده اند که پس از بررسی وتبادل نظر باستناد بند 12 ماده 80 وظایف شوراهای اسلامی شهر متمم بودجه پیشنهادی سال 1399 شهرداری از حیث درآمد و هزینه به مبلغ 790/000/000/000 ريال با رعایت حد نصابهای قانونی تصویب و مقررگردید جهت اجرا برابر قانون و مقررات و ضمن رعایت تبصره های مربوطه به شهرداری ابلاغ گردد . ضمنا با عنایت به عدم انجام حسابرسی سال 98 شهرداری ، تصویب متمم بودجه رافع مسئولیت شهرداری نخواهدبود .

شهردار محترم طی نامه شماره 22747/10/99 تصویر درخواست مساعدت مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) در خصوص تهیه مایحتاج  افراد تحت پوشش به مناسبت فرارسیدن سال جدید را ارسال و خواستار مجوز پرداخت مبلغ 100/000/000 ريال مساعدت از ردیف 150208 بودجه سالجاری شده اند که پس از تبادل نظر ، درخواست فوق مورد موافقت و تصویب شورا قرار گرفت .

شهردار محترم طی نامه شماره 22754/10/99 تصویر درخواست مساعدت مالی ریاست محترم اداره آموزش و پرورش منطقه فشافویه در خصوص تهیه مایحتاج  دانش آموزان بی بضاعت به مناسبت فرارسیدن سال جدید را ارسال و خواستار مجوز پرداخت مبلغ 100/000/000 ريال مساعدت از ردیف 150208 بودجه سالجاری شده اند که پس از تبادل نظر ، درخواست فوق مورد موافقت و تصویب شورا قرار گرفت .

شهردار محترم طی نامه شماره 22730/10/99 تصویر درخواست مسئول محترم پیگیری معاونت برنامه ریزی فرمانداری ویژه شهرستان ری مبنی بر ایجاد و تجهیز سرویس بهداشتی ساختمان پدر یکی از شهدای گرانقدر را ارسال و خواستار مجوز پرداخت مبلغ 110/000/000 ريال مساعدت از ردیف 150302 بودجه سالجاری شده اند که پس از تبادل نظر ، درخواست فوق مورد موافقت و تصویب شورا قرار گرفت .

شهردار محترم طی نامه شماره 22225/3/99 اعلام نموده اند شهرداری میبایستی هرساله در راستای تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها ، نسبت به تهیه آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان اقدام نماید . لذا با توجه به شرایط فعلی جامعه شهری ، ارزش معاملاتی ساختمان به منظور اجرا در کمیسیونهای ماده صد از ابتدای سال 1400 را به شرح ذیل ارسال نموده اند که پس از تبادل نظر ، مبالغ ذیل ( به ریال )، حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید.

گروه ساختمانهای تجاری

1)   پل غریب تا دور برگردان

اسکلت فلزی یا بتنی با هر نوع سقف تا دو طبقه

000/000/16

اسکلت فلزی یا بتنی با هر نوع سقف از دو طبقه به بالا

000/000/8

سایر بناها

000/000/8

هر نوع بنای تجاری خارج از تراکم ( سطح اشغال ) مجاز در همکف

000/000/25

هر نوع بنای تجاری خارج از تراکم (سطح اشغال ) مجاز در طبقات بالای همکف

000/000/16

نیم طبقه و انباری تجاری

000/000/6

2)   از دور برگردان تا پل سیاب

اسکلت فلزی یا بتنی با هر نوع سقف تا دو طبقه

000/000/13

اسکلت فلزی یا بتنی با هر نوع سقف از دو طبقه به بالا

000/000/8

سایر بناها

000/000/8

هر نوع بنای تجاری خارج از تراکم ( سطح اشغال ) مجاز در همکف

000/000/22

هر نوع بنای تجاری خارج از تراکم (سطح اشغال ) مجاز در طبقات بالای همکف

000/000/16

نیم طبقه و انباری تجاری

000/000/6

3) خیابان شیخ کلینی- خیابان بسیج- خیابان امام حسین(ع)- بلوار امام رضا(ع)- بلوار شهید شریفی - خیابان مصلی- خیابان انقلاب - بلوار شهید چمران

اسکلت فلزی یا بتنی با هر نوع سقف تا دو طبقه

000/000/13

اسکلت فلزی یا بتنی با هر نوع سقف از دو طبقه به بالا

000/000/6

سایر بناها

000/000/8

هر نوع بنای تجاری خارج از تراکم ( سطح اشغال ) مجاز در همکف

000/000/20

هر نوع بنای تجاری خارج از تراکم (سطح اشغال ) مجاز در طبقات بالای همکف

000/000/14

نیم طبقه و انباری تجاری

000/000/5

4) سایر مناطق و میدان شهدا تا پل سیاه آب

اسکلت فلزی یا بتنی با هر نوع سقف تا دو طبقه

000/000/8

اسکلت فلزی یا بتنی با هر نوع سقف از دو طبقه به بالا

000/000/5

سایر بناها

000/000/6

هر نوع بنای تجاری خارج از تراکم ( سطح اشغال ) مجاز در همکف

000/000/15

هر نوع بنای تجاری خارج از تراکم (سطح اشغال ) مجاز در طبقات بالای همکف

000/000/10

نیم طبقه و انباری تجاری

000/000/3

5) پهنه با فت فرسوده که توسط مشاور طرح تفصیلی تعیین شده است

ما زاد بر تراکم مجاز در کار بری تجاری به ازای هر متر مربع

000/000/6

گروه ساختمانهای مسکونی ، صنعتی ، انبار و ...

ا لف ) انواع ساختمان مسکونی

اسکلت فلزی یا بتنی با هر نوع سقف مربوط به تراکم مازاد بر پروانه در حد تراکم مجاز طرح تفصیلی

000/000/4

اسکلت فلزی یا بتنی با هر نوع سقف مربوط به تراکم مازاد بر پروانه و بیش از تراکم مجاز طرح تفصیلی

000/000/4

سایر بناها مربوط به افزایش بنا بصورت پیشروی و کسری نورگیر خارج از سطح اشغال و پیشروی

000/500/2

ب) انواع ساختمان های صنعتی و انبارهای صنعتی

پیش آمدگی به معبر

000/000/10

سوله (کارگاهی، صنعتی، انبار و غیره ) با اسکلت فلزی، بتنی و سوله با هر نوع سقف

000/800/2

سایر بناها - نگهبانی- سرایداری - سرویس

000/800/1

ج) آشیانه و گلخانه و سایه بانها و آلاچیق ها

 با پایه های چوبی و مصالح بنایی با هر نوع سقف

000/000/1

با پایه های فلزی و مصالح بنایی با هر نوع سقف

000/200/1

با پایه های بتنی و مصالح بنایی با هر نوع سقف

000/200/1

د) کارگری و سرایداری در هر کاربری

اسکلت فلزی یا بتنی با هر نوع سقف تا چهار طبقه

000/800/1

سایر بناها

000/600/1

ه ) فرهنگی - آموزشی - هنری - تاسیسات شهری - اداری انتظامی - مذهبی – درمانی

 هر نوع بنا با کاربری های فوق

000/000/1

و ) تاسیسات

دستگاه های حرارت مرکزی، شوفاژ، سانترال، تهویه مطبوع (گرمایش،سرمایش) آسانسور

000/000/1

ز ) سایر

انواع مخازن اعم از زیر زمینی و هوایی(هر متر مکعب)

000/800

سکوها و باراندازها(هر متر مربع)

000/000/1

دیوار کشی با هر نوع مصالح(هر متر مکعب)

000/600/1

ح ) پهنه بافت فرسوده که توسط مشاور طرح تفصیلی تعیین شده است

مازاد بر تراکم مجاز با هر نوع سازه به ازای هر متر مکعب

000/000/3

تا یک طبقه مازاد بر آن به ازای هر متر مربع (معبر تا 10 متری)

000/000/5

تا یک طبقه مازاد بر آن به ازای هر متر مربع(معبر بالای 10 متری)

000/000/6

متفرقه

مبنای محاسبه جریمه حذف یا کسری پارکینگ

فنس کشی و دیوار کشی در حریم شهر به ازای متر مربع

مسکونی

تجاری

اداری، صنعتی ، آموزشی

فنس کشی

دیوار کشی

000/000/5

000/000/10

000/000/5

000/800

000/000/2