دویست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد شنبه مورخ 1399/8/17 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت : 

شهردارمحترم طی نامه شماره 13362/20/99  اعلام نموده اند با تخصیص اعتبار ۷ میلیارد ریالی خرید قیر ،  اقدامات لازم در این خصوص به عمل آمده و قیر مورد نظر از طریق بورس خریداری شده است . در این راستا و با توجه به نیاز برخی معابر شهر به آسفالت ، در نظر است نسبت به انجام پروژه آسفالت معابر سطح شهر شامل : پخت، حمل و پخش آسفالت ، قیرپاشی از طریق مناقصه عمومی (تامین قیر با شهرداری ) تا سقف مبلغ ۱۰ میلیارد ریال ضمن پایدار نمودن در ردیف 4020401 متمم بودجه سالجاری اقدام گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید.

شهردارمحترم طی نامه شماره 14889/21/99 یک نسخه از صورتجلسه مورخ 99/7/30 ستاد مدیریت بحران شهرداری حسن آباد را ارسال و خواستار مجوز اجرای بند ب صورتجلسه مذکور مبنی بر پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال به مرکز بهداشتی درمانی شهر حسن آباد به منظور خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز مرکز مذکور در راستای مقابله با کرونا ، شده اند که پس از تبادل نظر پرداخت مبلغ مذکور از محل 150301 بودجه سالجاری ، حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید .

شهردارمحترم طی نامه مشاره 14508/6/99  اعلام نموده اند 24 مهر ماه مصادف با روز پارالمپیک میباشد و یکی از قهرمانان پارالمپیک اهل و ساکن شهر حسن آباد میباشد . پدر نامبرده در شهر حسن آباد ملک مسکونی در تصرف داشته و بعلت تخلف ساختمانی (تبدیل بخشی از پارکینگ ساختمان خود به واحد مسکونی به منظور استفاده ایشان) پرونده وی در کمیسیون ماده صد مطرح و نهایتا محکوم به پرداخت مبلغ حدودا 237/000/000 ريال گردید که با احتساب عوارض روز معنونه مبلغی بالغ بر 300/000/000 ريال به شهرداری بدهکار میباشد . لذا از آنجا که مشارالیه از بازنشسته بوده و فرزندش نیز از قهرمانان پارالمپیک آسیا میباشند و از طرفی ساخت واحد مسکونی در پارکینگ به منظور استفاده وی صورت گرفته ، در نظر است نسبت به مساعدت به نامبرده تا سقف مبلغ بدهی از محل ماده 150304 بودجه سالجاری اقدام گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال از محل مذکور ضمن پایدار نمودن در متمم بودجه سالجاری حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید .