دویست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد دوشنبه مورخ 1399/8/5 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و تبریک سالروز ازدواج پیامبر گرامی اسلام (صلی ا...) و حضرت خدیجه (سلام ا...) ،  نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت

 شهردارمحترم طی نامه شماره 14309/10/99 اعلام نموده اند قرارداد یکساله (لغایت 1400/1/31) فیمابین شهرداری و پیمانکار مربوطه مبنی بر اجاره یکساله یکدستگاه کامیون کشنده ولوو (حمله زباله های شهر به مرکز بازیافت آرادکوه) در حال اجرا میباشد . در حال حاضر و باتوجه به افزایش سرسام آور هزینه ها طرف قرارداد خواستار فسخ شده اند . لذا با عنایت به عدم استقبال کامیون داران و نیاز به ادامه خدمات نامبرده ، در نظر است نسبت به افزایش مبلغ کرایه به میزان 25% مبلغ قرارداد (مبلغ فعلی ماهیانه 145/000/000 ريال) اقدام گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید .

 شهردارمحترم طی نامه شماره 11001/10/99  اعلام نموده اند پس از اخذ مجوز از شورا نسبت به برگزاری مناقصه و عقد قرارداد ترمیم نوار حفاریهای سطح شهر با شرکت ایستاگستر پویا مهر اقدام گردید . لکن متاسفانه شرکت مذکور از لوازم و تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز برخوردار نبوده و با وجود تعویض چندباره اکیپ ترمیم نوار حفاری ، رضایت واحد عمران بعنوان ناظر پروژه بطور کامل جلب نشده و ترمیم نوار حفاریها با کندی پیش میرود . از طرفی حجم حفاریهای سطح شهر چشمگیر و قابل ملاحظه است و به نظر میرسد شرکت فوق نتواند در فرصت باقیمانده از فصل کاری به تعهدات خویش عمل نماید . با این اوصاف در نظر است در کنار شرکت شاغل ، نسبت به انعقاد قرارداد ترمیم نوار حفاریهای سطح شهر با شرکت دیگری تا سقف مبلغ 3/600/000/000 ريال از طریق استعلام بهاء اقدام تا در فرصت باقیمانده و قبل از شروع زمستان ترمیم نوار حفاریها به پایان برسد . لذا شهرداری خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا ضمن پرداخت از محل ردیف 4020101 بودجه عمومی ، ضمن پایدار نمودن در متمم بودجه سالجاری شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید .

شهردارمحترم طی نامه شماره 14251/10/99 یک نسخه از عملکرد شهرداری از حیث درآمد و هزینه در شش ماهه نخست سالجاری را ارسال و باستناد بند 10 از ماده 80 وظایف شوراهای اسلامی شهر ، خواستار مجوز مربوطه جهت اعلان عمومی و چاپ در روزنامه های کثیر الانتشار شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق به تصویب شورا رسید .

شهردار محترم طی نامه شماره 14470/10/99 اعلام نموده اند با توجه به فرارسیدن هفته نیروی انتظامی در نظر است نسبت به پرداخت مساعدت به نیروهای کادر و وظیفه کلانتری 176 حسن آباد مبلغ 100/000/000 ريال و پلیس راه شهر حسن آباد مبلغ 150/000/000 ريال ضمن پرداخت از محل ردیف 150208 سالجاری اقدام گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق به تصویب شورا رسید .

شهردارمحترم طی نامه شماره 13864/13/99 توافقنامه فیمابین شهرداری و احدی از شهروندان مبنی بر واگذاری 22 متر مربع از ملک نامبرده که در طرح تعریض خیابان شهید شریفی قرار گرفته در ازای حذف عوارض آماده سازی ملک به مبلغ 71/074/000 ريال را ارسال و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از  تبادل نظر و باستناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و همچنین قانون نحوه تقویم ابنیه  املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 ، اجرای صورتجلسه حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید .