دویست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد دوشنبه مورخ 1399/7/28 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت :

شهردار محترم طی نامه شماره 13842/13/99 به پیوست درخواست احدی از شهروندان ، متصرف ملک مسکونی تجاری واقع در کوی شهید نادری به شماره پرونده 16574  بابت تقسیط بدهی جرائم کمیسیون ماده صد و عوارض متعلقه را بدین شرح ارسال نموده اند : کل بدهی به مبلغ   000/341/721/6  ريال بصورت 20 % مبلغ نقدی و الباقی 30 قسط ماهیانه ؛ لذا باستناد ماده 32 آئین نامه مالی شهرداریها موضوع ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ، همچنین ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اقتصادی نظام مالی کشور ، خواستار بررسی موضوع و صدور مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس ازتبادل نظر ، درخواست حسب ضوابط و مقررات مربوطه مورد موافقت و تصویب تمامی اعضای شورا قرار گرفت .

شهردارمحترم طی نامه شماره 13359/20/99 اعلام نموده اند اعتبار اختصاص یافته جهت توسعه راه های حریم شهر به مبلغ 24/872/592/124 ريال  از محل مالیات بر ارزش افزوده ، در شهریور ۹۸ از طریق برگزاری مناقصه منجر به عقد قرارداد جدولگذاری کمربندی شرقی شهر مابین شهرداری و شرکت فراز پی آریا گردید ، لکن به علت وجود معارض و عدم آزادسازی مسیر ، تحویل کارگاه توسط کارفرما به پیمانکار میسر نگردید و عملیات پیمان مطابق صورتجلسه مورخ 1398/9/11 منجر به ماده ۴۸ گردید . پس از آن مجدداً مناقصه برگزار و در اسفند سال ۹۸ شرکت پاینده پی کاسپین برنده مناقصه گردید ولی مجدداً به علت وجود معارض در مسیر و عدم آزادسازی کامل مسیر ، تحویل کارگاه به پیمانکار انجام نگرفت و طی دستور کار 1399/2/22 پیمانکار نسبت به تهیه و اجرای جدول گذاری ادامه خیابان انتفاضه و خیابان مصلی اقدام نموده و پس از آن مدت پیمان به اتمام رسید و پیمانکار درخواست ماده ۴۸ را مطابق شرایط عمومی پیمان نمود . در حال حاضر و با توجه به اینکه مسیر کنارگذر شرقی به طور کامل آزاد سازی نشده ، شهرداری در نظر دارد باقیمانده اعتبار فوق را جهت جدولگذاری معابر شهری همچون بلوار اصلی حدفاصل خیابان انقلاب تا اداره راه ، رفیوژ بلوار شریفی و غیره از طریق برگزاری مناقصه عمومی هزینه نماید و خواستار بررسی و صدور مجوز مربوطه جهت اجرا قبل از اتمام زمان مقرر شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید.

شهردارمحترم طی نامه شماره 13907/10/99 تصویر درخواست شورای حل اختلاف و قاضی شورا را ارسال و اعلام نموده اند احدی از کارگران روزمزد شهردرای بوده و در حادثه غیر عمد دچار حادثه گردید و در نهایت شهرداری بابت رای صادره( 60% دیه انگشتان دست ) محکوم به پرداخت مبلغ 96/610/000 ريال در وجه نامبرده گردید 0 لذا در نظر است نسبت به پرداخت مبلغ مذکور ضمن پایدار نمودن در ردیف 150301 متمم بودجه سالجاری اقدام گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید .

با عنایت به نامه مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران مبنی بر عدم تائید آقای مهدی محمود پور بابت تصدی پست شهردارحسن آباد ، پس از بررسی گزینه های مورد نظر جهت انتصاب بعنوان سمت شهردار حسن آباد ، باستناد بند اول ماده 80  قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ، آقاي محمد قدس فرزند مهدی متولد 1352 به شماره شناسنامه 12627 بعنوان شهردار منتخب مدت باقیمانده از پنجمین دوره شوراي اسلامي شهر حسن آباد انتخاب و مقرر گرديد مشاراليه جهت انتصاب و صدور حكم ، حسب ضوابط و مقررات مربوطه ، به استاندار محترم تهران معرفي گردند .