یکصد و نود و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز شنبه مورخ 1399/6/22 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت :

شهردار محترم طی نامه شماره 11178/10/99 درخواست واحد فرهنگی اجتماعی شهرداری مبنی بر تخصیص مبلغ 100/000/000 ريال بابت خرید و اشاعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی و برگزاری پویش کتابخوانی را ارسال و خواستار مجوز مربوطه ضمن پرداخت از محل 120290 بودجه سالجاری اجرا شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق به تصویب شورا رسید .

شهردار محترم طی نامه شماره 11172/24/99 اعلام نموده اند تانکر خودروی آتش نشانی  به دلیل سطح بالای فرسودگی و مستعمل شدن نیاز به تعویض دارد . لذا در نظر است نسبت به تعمیر و تعویض تانکر خودروی فوق تا سقف مبلغ 1/500/000/000 ريال از طریق استعلام بهاء ، ضمن پایدار نمودن هزینه در محل ردیف 4020102 متمم بودجه اقدام گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید .

شهردار محترم طی نامه شماره 11176/10/99  اعلام نموده اند اعتبار جدولگذاری معابر سطح شهر به مبلغ 5/000/000/000 ريال مصوب و تمام اعتبار جذب گردید و جهت تکمیل پروژه نیاز به ابلاغ 25% افزایش سقف قرارداد به مبلغ 1/250/000/000 ريال میباشد . لذا در نظر است نسبت به اجرای آن ضمن پایدار نمودن هزینه در محل ردیف 4020201 متمم بودجه اقدام گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید .

شهردار محترم طی نامه شماره 11174/20/99 اعلام نموده اند در راستای ترفیه حال شهروندان در نظر است نسبت به انعقاد قرارداد مناسب سازی و بهبود پیاده روهای سطح شهر از طریق استعلام بها و تا سقف مبلغ 3/600/000/000  ریال از ضمن پایدار نمودن هزینه در محل ردیف 4020604 متمم بودجه اقدام گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید .

شهردار محترم طی نامه شماره 11175/10/99  اعلام نموده اند با توجه به ضرورت و اهمیت فنی و تخصصی پروژه احداث اولیه تصفیه خانه فاضلاب شهری به منظور استفاده در فضای سبز مطابق دستورالعمل هیئت محترم وزیران در نظر است تا سقف مبلغ 1/600/000/000 ريال از مهندسین مشاور واجد شرایط در حوزه آب و فاضلاب جهت طراحی ، نظارت ،محاسبات ، متره ،  برآورد و تهیه دفترچه محاسباتی پروژه فاضلاب 650 متر مکعبی با استفاده از تکنولوژی های جدید فاضلاب (مانند پروژه استفاده از فاضلاب جهت فضای سبز کرج )، از محل برنامه محیط زیست و خدمات شهری ردیف 2070102 تملک دارایها از طریق استعلام بهاء اقدام نماید و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده‌اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوط به تصویب شورا رسید

شهردار محترم طی نامه شماره 11542/10/99 اعلام نموده اند فاز اول پروژه پایش تصویری شهر مراحل پایانی خویش را می گذراند و حسب تاکیدات مسئولین مربوطه ، فاز دوم نیز پس از طی تشریفات قانونی انجام خواهد پذیرفت 0 متاسفانه فاز اول از مشاور و ناظر بی بهره بود واین موضوع مشکلاتی را در پی خواهد داشت ، لذا از آنجا که نظارت فنی پروژه ، بهره مندی از شرکتهای واجد شرایط را می طلبد تا هر دو فاز را دقیقا مورد نظارت قرار دهد ، در نظر است نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت نظارت کامل پروژه پایش تصویری شهر(فاز یک و دو ) از طریق استعلام بهاء تا سقف مبلغ 1/000/000/000 ريال ضمن پرداخت از محل ردیف 3030101 بودجه سالجاری اقدام گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید .