یکصدو نود هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز چهارشنبه 1399/5/29 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید   و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام حزن و اندوه اهل بیت (علیهم السلام) و شیعیان ، ماه محرم الحرام ، نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل ا ز تصویب اعضای محترم شورا گذشت   :

انتخاب هیئت رئیسه سال چهارم از دوره پنجم شورای اسلامی شهر حسن آباد فشافویه انجام گردید

در اجرای ماده 17 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و همچنین بند ۱ قسمت الف بخشنامه شماره 77809 مورخ 19/5/1396 وزیر محترم کشور ، جلسه انتخاب هیئت رئیسه سال چهارم از دوره پنجم شورای اسلامی شهر حسن آباد (باستناد دعوتنامه شماره 421/62 مورخ 1399/5/27) روز چهارشنبه مورخ 1399/5/29 در محل ساختمان شورا برگزار و اعضاء از بین خود و با رای مخفی ، رای گیری نمودند و نتیجه به شرح ذیل حاصل گردید : آقای علیرضا زندی کریمخانی بعنوان رئیس ، آقای احمد قدرتی بعنوان نابیب رئیس ، آقایان حسن ایلانلو و علیرضا شیدوش نیز بعنوان منشی انتخاب گردیدند . لازم به ذکر است که آقای محمد تقی اینانلو کماکان مسئولیت امور مالی شورا را برعهده دارند . 

شهردار محترم طی نامه شماره 9985/13/99 به پیوست درخواست احدی از شهروندان ، متصرف ملک شماره پرونده 16964  بابت تقسیط بدهی جرائم کمیسیون ماده صد و عوارض متعلقه را بدین شرح ارسال نموده اند :  کل بدهی حدود سه میلیارد ريال بصورت 20 % مبلغ نقدی و و الباقی 12 قسط ماهیانه لذا باستناد ماده 32 آئین نامه مالی شهرداریها موضوع ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ، همچنین ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اقتصادی نظام مالی کشور ، خواستار بررسی موضوع و صدور مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس ازتبادل نظر ، درخواست حسب ضوابط و مقررات مربوطه مورد موافقت و تصویب تمامی اعضای شورا قرار گرفت .

شهردار محترم طی نامه شماره 9987/13/99 به پیوست درخواست احدی از شهروندان ، متصرف ملک مسکونی تجاری به شماره پرونده 16494  بابت تقسیط بدهی جرائم کمیسیون ماده صد و عوارض متعلقه را بدین شرح ارسال نموده اند : کل بدهی حدود یک میلیارد ريال بصورت 20 % مبلغ نقدی و الباقی 12 قسط ماهیانه لذا باستناد ماده 32 آئین نامه مالی شهرداریها موضوع ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ، همچنین ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اقتصادی نظام مالی کشور ، خواستار بررسی موضوع و صدور مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس ازتبادل نظر ، درخواست حسب ضوابط و مقررات مربوطه مورد موافقت و تصویب تمامی اعضای شورا قرار گرفت .

شهردارمحترم طی نامه شماره 9252/34/99 و باستناد مصوبات جلسه کمیته ترافیک شهر حسن آباد نرخ پیشنهادی کرایه سرویس مدارس که توسط شرکت تاکسی سرویس انجام خواهد یافت را جهت بررسی و تصویب ارسال نموده اند که پس از تبادل نظر ، نرخ پیشنهادی باستناد بند 27 ماده 80 وظایف شوراهای اسلامی شهر به تصویب شورا رسید .

شهردارمحترم طی نامه شماره 9853/10/99 اعلام نموده اند با عنایت به عدم پیش بینی برآورد هزینه سیستم اعلام حریق و اجرای چاه ارت خانه فرهنگ و نیاز مبرم ساختمان به چاه ارت و ایجاد ضریب ایمنی جهت مجموعه به درخواست واحد عمران شهرداری ، در نظر است براساس آنالیز انجام شده نسبت به اجرا موارد مذکور در قالب 25% افزایش پیمانکار شاغل تا سقف مبلغ 837/417/000 ريال ضمن پایدار نمودن هزینه از محل اعتبارات ردیف 6060101 پروژه تکمیل و تجهیز خانه فرهنگ اقدام و در متمم بودجه سالجاری پایدار گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر اجرای درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید .

شهردارمحترم طی نامه شماره 9963/20/99 اعلام نموده اند پس از طی مراحل قانونی ، قراداد خرید و نصب نرده فلزی پارک فرهنگ فیمابین شهرداری و شرکت بنابرج فرآیند در مورخ 1398/8/9 منعقد و پیمانکار شروع به نصب نرده ها نمود ، لکن در راستای ممانعت از واژگونی نرده ها و استحکام بعد از نصب ، پس از تشکیل جلسه در شهرداری بعلت ضیغ وقت جهت افتتاح پارک در دهه فجر ، مقرر میگردد پیمانکار علاوه بر اجرای مفاد قراداد مذکور ، نسبت به اجرای شناژ بتنی مسلح و اجرای بخشی از دیوار سنگی تخریب شده به منظور نصب نرده ها اقدام نماید که این امر توسط پیمانکار در موعد مقرر اتمام گردید ، لکن تابه امروز وجه آن پرداخت نشده است . لذا با عنایت به توضیحات مذکور در نظر است نسبت به پرداخت هزینه فوق به مبلغ حدود 1/000/000/000 ريال از محل ردیف 2010102 ضمن پایدار نمودن در متمم بودجه سالجاری اقدام گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر اجرای درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید .