یکصد و نود و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز چهارشنبه مورخ 1399/5/22 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت :

شهردارمحترم طی نامه شماره 9440/23/99 اعلام نموده اند بند 3 و 4 قسمت ج صفحه 10 تعرفه عوارض سالجاری (در رابطه با عوارض قطع اشجار با مجوز)دارای اشتباه تایپی بوده و مبلغ برابر با 5/000/000 ريال درج گردیده که خواستار اصلاح آن به شرح ذیل شده اند:

3) بریدن درخت با محیط بن 50 تا 100 سانتیمتر مبلغ 50/000/000 ريال و به ازای هر سانتیمتر مازاد بر 50 سانتیمتر مبلغ 1/400/000 ريال

4 ) بریدن درخت با محیط بن بالای 100 سانتیمتر مبلغ 120/000/000 ريال و به ازای هر سانتیمتر مازاد بر 50 سانتیمتر مبلغ 2/400/000 ريال

لذا خواستار بررسی و صدور مجوزه مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل درخواست فوق به تصویب شورا رسید و مقرر شد پس از اخذ تائیدیه از استانداری محترم تهران ، اجرا گردد.

شهردار محترم طی نامه شماره 8732/17/99 یک نسخه صورتجلسه فیمابین شهرداری احدی از شهروندان  متصرف 567 متر مربع از پلاک ثبتی 35/33 واقع در ابتدای جاده روستای ابراهیم آباد جنب کمربندی احداثی با کاربری ذخیره شهری ، همچنین تصویر نظریه کارشناسی رسمی را ارسال و اعلام نموده اند مشارالیه خواستار خرید سهم شهرداری از تفکیک ملک مذکور به قیمت کارشناسی رسمی و همچنین انجام دیوار کشی شده اند که پس از تبادل نظر اجرای صورتجلسه مشروط بر پرداخت بهای نقدی سهم شهرداری (حاصل از تفکیک) براساس نظریه کارشناس رسمی ، همچنین پرداخت عوارض صدور پروانه دیوار کشی ( براساس تعرفه عوارض مصوب سالجاری) حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید .

شهردارمحترم طی نامه شماره 9334/10/99  و پیرو مجوز شماره 1208/104 این شورا مبنی بر خرید 4 دستگاه تلویزیون شهری و نصب در نقاطی از شهر تا سقف مبلغ 6/000/000/000 ريال ، اعلام نموده اند به دلایل مختلف این موضوع تاکنون انجام نشده ، لذا در راستای انجام مجوز قبلی در نظر است نسبت به خرید دو دستگاه تلویزیون شهری و نصب در دو نقطه از شهر تا سقف مبلغ 6/000/000/000 ريال از محل ردیف پروژه 2010201 اعتبارات تملک سرمایه اقدام و هزینه قطعی در متمم بودجه سالجاری پایدار گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر ، درخواست فوق به تصویب شورا رسید.

شهردار محترم طی نامه شماره 8761/17/99 یکبرگ صورتجلسه فیمابین شهرداری و احدی از شهروندان ، مبنی بر دیوار کشی قطعه زمینی به مساحت 585 متر مربع با کاربری ذخیره شهری واقع در جاده روستایی ابراهیم آباد ، جنب کارخانه قیررا ارسال و اعلام نموده اند مشارالیه خواستار خرید سهم شهرداری از تفکیک ملک مذکور به قیمت کارشناسی رسمی و همچنین انجام دیوار کشی شده اند که پس از تبادل نظر اجرای صورتجلسه مشروط بر پرداخت بهای نقدی سهم شهرداری (حاصل از تفکیک) براساس نظریه کارشناس رسمی ، همچنین پرداخت عوارض صدور پروانه دیوار کشی ( براساس تعرفه عوارض مصوب سالجاری) حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید.