یکصد و نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز شنبه مورخ 1399/5/4 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ، نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل ا ز تصویب اعضای محترم شورا گذشت :

شهردارمحترم طی نامه شماره 6902/10/99  تصویر درخواست متصدی بازار روز خیابان انقلاب در خصوص تمدید توافقنامه ایجاد بازارچه مواد غذایی در خیابان انقلاب را ارسال و خواستار تمدید یکساله توافق مذکور با همان شرایط قبلی شده اند که پس از تبادل نظر ، درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید .

شهردار محترم طی نامه شماره 7544/10/99 اعلام نموده اند یک باب غرفه واقع در بازار میوه و تره بار متعلق به شهرداری در خیابان انقلاب طی دوبار مزایده ، متقاضی اجاره ای نداشت و در حال حاضر احدی از شهروندان اعلام نموده اند آمادگی اجاره یکساله غرفه مذکور به قیمت کارشناسی رسمی را دارند . لذا در نظر است نسبت به عقد قرارداد اجاره یکساله غرفه مذکور با نامبرده اقدام گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق به تصویب شورا رسید .

شهردار محترم طی نامه شماره 6937/10/99 اعلام نموده اند با عنایت به بازنشستگی تعدادی از کارگران شهرداری ، همچنین انتقال چند تن از کارکنان مامور به خدمت از شهرداری و تعهد خدمت شهرداری مبنی بر پرداخت حق سنوات آنان ، همچنین عدم پیش بینی اعتبارات در بودجه سال جاری ، خواستار بررسی و صدور مجوز مربوطه جهت پرداخت سنوات نامبردگان ، جمعا تا سقف مبلغ 1/600/000/000 ريال از محل ردیف 170201 اعتبارات هزینه ای ضمن پایدار نمودن در متمم بودجه سالجاری شده اند که پس از تبادل نظر ، درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه و ضمن رعایت آئین نامه استخدامی شهرداریها و با اولویت بازنشستگان به تصویب شورا رسید .

شهردار محترم طی نامه شماره 7762/10/99 اعلام نموده اند با توجه به نیاز به تهیه طرح مطالعاتی جهت بهبود و افزایش سطح آب منطقه فشافویه ، در نظر است از طریق استعلام بهاء نسبت به انتخاب مشاور جهت تهیه طرح مطالعاتی ، انتقال سیلاب ها به بستر رودخانه سیاه آب تا سقف مبلغ 1/600/000/000 ريال از محل پروژه مطالعاتی اقدام گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق به تصویب شورا رسید .