یکصد و نود و یکمین چلسه شورای اسلامی شهر حسن آباد روز شنبه 1399/4/21 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید   نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل ا ز تصویب اعضای محترم شورا گذشت   :

شهردار محترم طی نامه شماره 5730/10/99  پیوست 4 جلد تفریغ بودجه سال 98 شهرداری ازلحاظ درآمد و هزینه بمبلغ 780/877/688/512 ریال را جهت بررسی و تصویب ارسال نموده اند که پس از بحث و  تبادل نظر باستناد بند 12 ماده 80  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور،تفریغ بودجه پیشنهادی شهرداری به شرح ذیل مورد تصویب تمامی اعضای شورا قرار گرفت و مقرر شد مراتب جهت سیر مراحل بعدی به شهرداری ابلاغ گردد .

الف) درآمدها

درآمد های ناشی از عوارض عمومی به مبلغ                                           597/019/225/55    ريال

درآمد های ناشی از عوارض اختصاصی به مبلغ                                        000/800/369/1    ريال

بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری                               792/413/438/26    ريال

درآمد های حاصله از وجوه و اموال شهرداری به مبلغ                             918/745/577/8    ريال

کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی به مبلغ                               360/437/067/265    ريال

اعانات و هدایا و دارائیها  به مبلغ                                                           147/252/755/56    ريال

سایر منابع تامین اعتبار به مبلغ                                                               542/114/401/367    ريال

درآمد متفرقه به مبلغ                                                                           156/905/42    ريال

ب ) هزینه ها :

وظیفه خدمات اداری به مبلغ                                                                824/593/042/46    ريال

وظیفه خدمات شهری به مبلغ                                                                176/557/495/136    ريال

وظیفه خدمات عمران و شهری به مبلغ                                                      294/876/702/362    ريال

ضمنا با توجه به اینکه حسابرسی عملکرد مالی سال 98 شهرداری انجام نگرفته ، چنانچه مواردی توسط حسابرس مطرح گردد ، تصویب تفریغ بودجه رافع مسئولیت شهرداری نخواهد بود .

 

شهردار محترم طی نامه شماره 3360/10/99  اعلام نموده اند از آنجا که عدم نظارت کافی بر پروژه های عمرانی شهرداری ، باعث کاهش کیفیت امور خواهد شد لذا بایستی نسبت به نظارت بیشتر در کارها اقدامات لازم صورت پذیرد و باعنایت به تعداد کم نیروهای شهرداری ، عملا نظارت کامل بر تمامی پروژه ها توسط پرسنل امکان پذیر نخواهد بود 0 بر این اساس در نظر است در هنگام عقد تمامی قراردادهای پروژه های عمرانی سال 99 شهرداری ، میزان 1% بعنوان حق النظاره قراردادها در قرارداد لحاظ و از محل دریافتی پیمانکاران کسر و مبلغ مذکور پس از کسر هر صورت وضعیت به حساب شهرداری واریز و متعاقبا مبالغ اخذ شده به منظور استفاده از خدمات مهندسین مشاور واجد شرایط و صلاحیت جهت نظارت بر کلیه فعالیت‌های عمرانی هزینه گردد.

در این راستا شهرداری نیز نسبت به گماردن ناظر مقیم در هر پروژه و رسیدگی به صورت وضعیت ها در چهارچوب شرایط عمومی پیمان در حوزه‌های عمرانی ، تاسیسات برقی و مکانیکی ، متره ، فضای سبز تا سقف مبلغ 3/000/000/000 ريال از طریق مهندسین مشاور واجد صلاحیت اقدام خواهد نمود و انتخاب مشاور نیز از طریق استعلام بهاء ضمن پرداخت از محل ردیف 2010104 تملک دارائیها و پایدار نمودن در متمم بودجه سالجاری صورت خواهد پذیرفت . لذا شهرداری خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده‌اند که پس از تبادل نظر و با عنایت به عدم پیش بینی موضوع در بودجه سالجاری ، درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوط و ضمن پایدار نمودن در متمم بودجه سالجاری به تصویب شورا رسید.

لازم به ذکر است که موضوع به هیئت محترم تطبیق فرمانداری ارسال و هیئت مذکور خواستار ارائه توضیحات شده اند که به استحضار میرساند: در جهت تامین نظر هیئت تطبیق در راستای صرفه و صلاح شهرداری و نظارت بیشتر بر پروژه های عمرانی ، کسر مبلغ فوق از حساب پیمانکار طرف قرارداد و براساس مفاد قرارداد به تصویب شورا رسید .

 

شهردارمحترم طی نامه شماره 5736/10/99 اعلام نموده اند با توجه به بازنشستگی آقای علی محمد رضائی خانی از کارمندان شهرداری، یک خط تلفن همراه بمدت 20 سال اختیار وی قرار داشته طی درخواستی خواستار واگذاری خط فوق به قیمت کارشناسی به ایشان شده اند که در نظر است نسبت به واگذاری خط مذکور با قیمت کارشناسی رسمی به نامبرده اقدام گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر ، درخواست فوق به تصویب شورا رسید .

شهردار محترم حسن آباد طی نامه شماره 7753/1/99 ضمن قدردانی از تشریک مساعی اعضای شورا با ایشان و به منظور پیشبرد اهداف شهر ؛ استعفای خویش را اعلام و تقدیم شورا نموده اند که پس از تبادل نظر ، درخواست استعفای شهردار محترم حسن آباد باستناد قسمت الف از تبصره 4 بند اول ماده 80 وظایف شوراهای اسلامی شهر ، مورد تصویب شورا قرار گرفت .

ریاست محترم شورای اسلامی شهرستان ری طی نامه شماره 1961-801 مورخ 31/1/1399 صورتجلسه مورخ 25/1/1399 آن شورا را ارسال و باستناد صورتجلسه مذکور خواستار واریز مبلغ 25/000/000 ريال بصورت ماهیانه بابت هزینه های جاری شورای شهرستان شده اند که پس از تبادل نظر ، پرداخت مبلغ مذکور از محل بودجه شورا به تصویب رسید .

با عنایت به تصویب استعفای آقای محسن تاجیک از سمت شهردار حسن آباد ، باستناد تبصره ذیل ماده 83 وظایف شوراهای اسلامی شهر، و در راستای اداره امور شهرداری ، تا انتخاب شهردارجدید شهر حسن آباد آقای حجت اله هلالی احدی از پرسنل شهرداری بعنوان سرپرست شهرداری انتخاب گردیدند.