یکصدو هشتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی روز دوشنبه مورخ 1399/3/19 در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید  ، نامه های رسیده بررسی ، مصوباتی به شرح ذیل ا ز تصویب اعضای محترم شورا گذشت :

شهردارمحترم طی نامه شماره 2856/1/99 اعلام نموده اند با عنایت به تجارب و بررسی و شناخت از آقای مجید یادگاری وکیل پایه یک دادگستری و تجربه در محاکم قضایی در سطح کشور و استان (بازنشسته دادگاه تجدید نظر استان تهران) ، در نظر است جهت برخی از پرونده های مهم ، سنگین و در جریان شهرداری از خدمات نامبرده بعنوان وکیل حقوقی و به صورت یک روز در هفته استفاده گشته وحق الزحمه ای وی از محل ردیف 120201 پرداخت گردد و خواستار مجوز مربوطه جهت اجرا شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید.

یکی از اعضای محترم شورا طی نامه مورخ 1399/3/18 اعلام نموده اند از آنجا که باستناد ماده 3 آئین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 1377/6/11 یئت محترم وزیران شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می نماید در داخل محدوده قانونی شهر ساکن باشد . لذا شهردار انتخابی شهر حسن آباد  تا کنون در شهر ساکن نگردیده اند و این موضوع مغایر آئین نامه مذکور میباشد و خواستار طرح موضوع در اولین جلسه رسمی شورا شده اند که پس از تبادل و با عنایت به تائید موضوع توسط اعضای شورا باستناد صورتجلسه تنظیمی (تصویر پیوست) مراتب عدم سکونت شهردار در شهر مورد تصویب قرار گرفت .

شهردار محترم طی نامه شماره 4203/17/99 تصویر درخواست شرکت تولیدی مرغ بهار سپید مرغ به شماره پلاک ثبتی 34/12 واقع در بلوار امام (ره) روبروی فیدماشین واقع در داخل محدوده شهر حسن آباد را ارسال و اعلام نموده اند بدلیل مخروبه بودن و عدم فعالیت مرغداری ، محل فوق تبدیل به مخفیگاه افراد معتاد و خلافکار گشته و با عنایت به تخریب حدود 400 متر مربع از قسمت غربی دیوار ملک ، خواستار مجوز بازسازی قسمت تخریب شده ، میباشند که پس از تبادل نظر درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید .

شهردار محترم طی نامه شماره 55/م/851 تصویر درخواست معاونت محترم سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان ری مبنی بر کمک مومنانه و مساعدت به خانواده های آسیب دیده براثر کرونا با محوریت مرکز خدمات حوزه های علمیه و دفتر امام جمعه محترم شهرستان ری را ارسال و خواستار ارائه طریق شده اند که پس از تبادل نظر پرداخت مساعدت از ردیف 150208 (کمک به بخش عمومی) بودجه سالجاری به تصویب شورا رسید.

شهردار محترم طی نامه شماره 4170/10/99 اعلام نموده اند در راستای ارائه خدمات رفاهی به پرسنل در نظر است نسبت به اجرای بیمه تکمیلی کارکنان به همراه افراد تحت تکفل آنان با پرداخت 50% از سوی پرسنل به مبلغ 2/000/000/000ریال و 50% درصد سهم شهرداری به مبلغ 2/000/000/000  ریال اقدام گردد وسهم پرسنل نیز توسط شهرداری پرداخت و تا پایان سالجاری از حقوق آنان کسر و به حساب شهرداری واریز گردد. لذا خواستار بررسی و صدور مجوز پرداخت مبلغ 4/000/000/000 ریال از محل ردیف 160207 بودجه سالجاری شده اند که پس از تبادل نظر اجرای موضوع از طریق استعلام بهاء ، ضمن بررسی و انتخاب بهترین گزینه (از لحاظ قیمت دریافتی و خدمات ارائه شده توسط بیمه گر) حسب ضوابط و مقررات مربوطه مورد تصویب شورا قرار گرفت.