برنامه 5 ساله شهرداری حسن آباد جهت اجرا از سال 1397 لغایت سال 1401 میباشد