شهردار محترم حسن آباد طی نامه شماره ۹۷٫۱۱٫۱۷۸۷۳ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۲۹ بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ شهرداری را به مبلغ ۳۲۰ میلیارد ريال جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال نمود.

بدنبال آن بودجه پیشنهادی به کمیسیون برنامه و بودجه شورا ارجاع و پس از بررسی کارشناسی بودجه در جلسات متعدد کمیسیون مذکور که با حضور اعضای شورا و مشاوران محترم شورا برگزار گردید و پس از حدود چهل روز بررسی دقیق و موشکافانه سقف بودجه به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ريال افزایش وپروژه های عمرانی مورد نظر اعضای شورا در بودجه لحاظ و پیش بینی گردید و در نهایت باستناد بند دوم صورتجلسه شماره ۱۰۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۷ و بند ۱۲ ماده ۷۱ وظایف شورای اسلامی شهر ، بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ شهرداری از لحاظ درآمد و هزینه به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ريال بشرح ذیل به تصویب شورا رسید و پس از تائید کمیته محترم انطباق فرمانداری ویژه شهرستان ری ، مراتب طی نامه شماره ۱۰۴٫۹۰۶ مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۳ جهت اجرا برابر قانون و مقررات و رعایت تبصره های مربوطه به شهرداری ابلاغ گردید:
وظیفه خدمات اداری و شهری به مبلغ حدود ۱۸۰ میلیارد ريال
خدمات عمرانی به مبلغ حدود ۲۲۰ میلیارد ريال